Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว248 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพ... (16 ก.พ. 2566)  
ที่ นพ 0023.4/ว2057 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจกา... (09 พ.ค. 2565)  
ที่ นพ 0023.4/ว2060 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระ... (09 พ.ค. 2565)  
ที่ นพ 0023.4/ว3975 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยก... (18 เม.ย. 2565)
ที่ นพ 0023.1/ว 1456 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรป... (31 มี.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5744 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประกาศผลการเล... (29 ธ.ค. 2564)
ที่​ นพ​0023.4​/ว50​11 ลงวันที่​ 18​ พฤศจิกายน​ 2564​ เรื่อง​ ขอความอนุเคราะห์​ป... (19 พ.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4979 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูล... (17 พ.ย. 2564)
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เก... (16 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1299 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศั... (03 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1300 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ... (03 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1274 ลงวันที่่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเ... (01 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4650ลงวันที่ 26ตุลาคม 2564 เรื่อง ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกส... (26 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ0023.4/ว4621 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอให้มอบหมายเจ้าหน้... (25 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4603 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณี องค... (21 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4611 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อควา... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4608 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 การรายงานเหตุการกระทำความ... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3251 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร... (16 ก.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3233 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจหน่วย... (16 ก.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3238 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์... (16 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
นพ 0023.1/ว 4582 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื... (03 ต.ค. 2566)  
นพ 0023.1/ว 4574 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื... (03 ต.ค. 2566)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 1348 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง การประชุมชี้แจงการ... (03 ต.ค. 2566)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 1347 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง การประชุมชี้แจงการ... (03 ต.ค. 2566)
ที่ นพ 0023.2/ว 4630 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่ว... (02 ต.ค. 2566)
ที่ นพ 0023.2/11670 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเ... (02 ต.ค. 2566)
นพ 0023.4/ว 13403 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุ... (28 ก.ย. 2566)
นพ 0023.4/ว4189 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมา... (22 ก.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4184 ลงวันทื่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ป... (22 ก.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 1323 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง การตรวจเยี่ยมและ... (22 ก.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1311 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การบรรจุและแต่งต... (20 ก.ย. 2566)
ที่ นพ 0023.2/ว 4112 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนอ... (19 ก.ย. 2566)
นพ 0023.1/ว 4125 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกร... (19 ก.ย. 2566)
นพ 0023.1/ว 4124 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกร... (19 ก.ย. 2566)
ที่ นพ 0023.2/1302 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (19 ก.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ 11087 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรื่อง การแจ้งหน่วยงานข... (18 ก.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 4108 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรื่อง การแจ้งหน่วยงานข... (18 ก.ย. 2566)
ที่ นพ 0023.2/ว 1300 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้... (18 ก.ย. 2566)
ที่ นพ 0023.2/ว 1300 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้... (18 ก.ย. 2566)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว4105 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรื่อง การดำเนินการตามนโ... (18 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (27 ก.ค. 2566)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (27 ก.ค. 2566)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (27 ก.ค. 2566)  

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแล... (27 ก.ค. 2566)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่น... (29 มิ.ย. 2566)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เว... (30 ส.ค. 2565)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่น... (29 เม.ย. 2565)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (24 ก.พ. 2565)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (24 ก.พ. 2565)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (14 ก.พ. 2565)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (02 ก.ย. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (07 เม.ย. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (05 มี.ค. 2564)

นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ต... (05 มี.ค. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (24 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายรา... (16 พ.ย. 2563)

สถจ.นครพนม จัดโครงการฝึกอ... (26 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่น... (26 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม... (15 ก.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (07 ก.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (12 ก.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (11 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ปรกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ... (21 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (22 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (22 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (22 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (12 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (12 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (11 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (11 เม.ย. 2566)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2566 (02 ต.ค. 2566)  
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2566 (05 ก.ย. 2566)  
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 8/2566 (04 ก.ย. 2566)  
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 7/2566 (07 ส.ค. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2566 (07 ส.ค. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 6/2566 (06 ก.ค. 2566)
มติ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่6/2566 (30 มิ.ย. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2566 (02 มิ.ย. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 5/2566 (31 พ.ค. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2566 (08 พ.ค. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 4/2566 (08 พ.ค. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2566 (04 เม.ย. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 3/2566 (04 เม.ย. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2566 (07 มี.ค. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 2/2566 (03 มี.ค. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 1/2566 (07 ก.พ. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566 (01 ก.พ. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2565 (11 ม.ค. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 12/2565 (09 ม.ค. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 11/2565 (02 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageResponsive image
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th