Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5744 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประกาศผลการเล... (29 ธ.ค. 2564)  
ที่​ นพ​0023.4​/ว50​11 ลงวันที่​ 18​ พฤศจิกายน​ 2564​ เรื่อง​ ขอความอนุเคราะห์​ป... (19 พ.ย. 2564)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4979 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูล... (17 พ.ย. 2564)  
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เก... (16 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1299 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศั... (03 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1300 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ... (03 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1274 ลงวันที่่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเ... (01 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4650ลงวันที่ 26ตุลาคม 2564 เรื่อง ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกส... (26 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ0023.4/ว4621 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอให้มอบหมายเจ้าหน้... (25 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4603 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณี องค... (21 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4611 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อควา... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4608 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 การรายงานเหตุการกระทำความ... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3251 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร... (16 ก.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3233 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจหน่วย... (16 ก.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3238 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์... (16 ก.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.5/ว 737 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "... (30 มิ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.5/ว 736 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "... (30 มิ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 2454 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในขั้นต... (01 มิ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 650 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเคร... (27 พ.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 646 ลงวันที่่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบองค์กรปกคร... (25 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ 0023.2/ว 175 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชากา... (12 ม.ค. 2565)  
ที่ นพ 0023.2/ว 38 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้า... (12 ม.ค. 2565)  
ที่ นพ 0023.4/ว 136 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู... (12 ม.ค. 2565)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงส... (11 ม.ค. 2565)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเ... (11 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 144 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาแล... (11 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 137 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาแล... (11 ม.ค. 2565)
ด่วนที่สุด นพ 0023.2/ว 134 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง การปรับแผนดำเนินการจัด... (11 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 110 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผ... (10 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.4/ว 19 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งการลงพื้นที่ให้คำแนะนำการป... (10 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 65 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในก... (07 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 5788 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิ... (06 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 5789 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (05 ม.ค. 2565)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั... (05 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึ... (05 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.4/ว 002 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ... (04 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.2/ว 5767 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่... (04 ม.ค. 2565)
ที่ นพ 0023.4/ว1510 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ... (30 ธ.ค. 2564)
นพ 0023.1/ว 5759 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาขององค์กรปก... (30 ธ.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 5742 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง คำอธิบายการดำเนินการประเมิน... (30 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (02 ก.ย. 2564)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (07 เม.ย. 2564)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (05 มี.ค. 2564)  

นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ต... (05 มี.ค. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (24 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายรา... (16 พ.ย. 2563)

สถจ.นครพนม จัดโครงการฝึกอ... (26 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่น... (26 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (22 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (19 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ด่่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว ... (06 ส.ค. 2563)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรง... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพาน... (15 พ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เม... (04 ก.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเค... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถ... (14 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.นาขมิ้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคตรงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ... (24 ธ.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัด... (21 ธ.ค. 2564)  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (17 ธ.ค. 2564)  
ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านอีอูด ถึงสาย... (10 พ.ย. 2564)
การประกวดราคาจ้างก่อสรา้งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) เลขที่ e 0... (10 พ.ย. 2564)
ประกวดราคาซื้อรถบบรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบกระบ... (01 พ.ย. 2564)
การกระกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขอ... (25 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) องค์การบริหา... (03 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) องค์การบริหา... (25 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ่างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสารภาณนิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (16 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธำรงประสิทธิ์ ด้วยวิธีป... (16 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.พ. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 3230 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมือง... (09 ก.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1928 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมแ... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1916 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1915 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมื... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว1917 ลว.22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมืองนครพนมแล... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1926 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1878 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (23 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1171 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (03 พ.ค. 2562)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2564 (05 ม.ค. 2565)  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 (04 ม.ค. 2565)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2564 (14 ธ.ค. 2564)  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2564 (03 ธ.ค. 2564)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 (08 พ.ย. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2564 (05 พ.ย. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2564 (07 ต.ค. 2564)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 (01 ต.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2564 (15 ก.ย. 2564)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 (03 ก.ย. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2564 (03 ก.ย. 2564)
มติ ก.อบต ครั้งที่ 7/2564 (05 ส.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2564 (30 ก.ค. 2564)
มติ ก.อบต ครั้งที่ 6/2564 (06 ก.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2564 (01 ก.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2564 (07 มิ.ย. 2564)
มติ ก.อบต ครั้งที่ 5/2564 (02 มิ.ย. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2564 (มติเฉพาะเรื่อง) (05 พ.ค. 2564)
มติ ก.อบต ครั้งที่ 4/2564 (21 เม.ย. 2564)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 (19 เม.ย. 2564)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageResponsive image
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表