Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์


หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว248 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพ... (16 ก.พ. 2566)  
ที่ นพ 0023.4/ว2057 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจกา... (09 พ.ค. 2565)  
ที่ นพ 0023.4/ว2060 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระ... (09 พ.ค. 2565)  
ที่ นพ 0023.4/ว3975 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยก... (18 เม.ย. 2565)
ที่ นพ 0023.1/ว 1456 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรป... (31 มี.ค. 2565)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5744 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประกาศผลการเล... (29 ธ.ค. 2564)
ที่​ นพ​0023.4​/ว50​11 ลงวันที่​ 18​ พฤศจิกายน​ 2564​ เรื่อง​ ขอความอนุเคราะห์​ป... (19 พ.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4979 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูล... (17 พ.ย. 2564)
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เก... (16 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1299 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศั... (03 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1300 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ... (03 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1274 ลงวันที่่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเ... (01 พ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4650ลงวันที่ 26ตุลาคม 2564 เรื่อง ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกส... (26 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ0023.4/ว4621 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอให้มอบหมายเจ้าหน้... (25 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4603 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณี องค... (21 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4611 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อควา... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว4608 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 การรายงานเหตุการกระทำความ... (21 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3251 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร... (16 ก.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3233 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจหน่วย... (16 ก.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3238 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์... (16 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ 0023.2/ 8028 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เรื่อง สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื... (18 ก.ค. 2567)  
ที่ นพ 0023.2/ 8027 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เรื่อง สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื... (18 ก.ค. 2567)  
ที่ นพ 0023.2/ว 2556 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เรื่อง สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพ... (18 ก.ค. 2567)  
ที่ นพ 0023.4/ว2551 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ... (18 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 891 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การตรวจสอบตำแหน่ง... (17 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 889 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การตรวจสอบตำแหน่ง... (16 ก.ค. 2567)
ที นพ 0023.4/ว 2502 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เรื่อง หน่วยงานของรัฐจัดสรรงบประมาณ... (15 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 2497 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล... (12 ก.ค. 2567)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 882 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิ... (12 ก.ค. 2567)
ที่ นพ 0023.2/ว 880 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนั... (12 ก.ค. 2567)
ที่ นพ 0023.4/ว 2458 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิด... (10 ก.ค. 2567)
นพ 0023.4/ว 7513 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง หารือการแต่งตั้งประธานสภาองค์การ... (09 ก.ค. 2567)
นพ 0023.4/ว 7514 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง หารือการแต่งตั้งประธานสภาองค์การ... (09 ก.ค. 2567)
นพ 0023.4/ว 2444 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง หารือการแต่งตั้งประธานสภาองค์การ... (09 ก.ค. 2567)
ที่ นพ 0023.2/ว 7511 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การจัดสรรงบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.... (09 ก.ค. 2567)
​ที่ นพ 0023.2/ 7374 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ... (04 ก.ค. 2567)
​ที่ นพ 0023.2/ 7373 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ... (04 ก.ค. 2567)
​ที่ นพ 0023.2/ว 2416 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรั... (04 ก.ค. 2567)
ที่ นพ 0023.2/ 7220 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบา... (04 ก.ค. 2567)
ที่ นพ 0023.2/ว 2383 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบ... (04 ก.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (15 ก.ค. 2567)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (14 มิ.ย. 2567)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (14 มิ.ย. 2567)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (14 มิ.ย. 2567)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (14 มิ.ย. 2567)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (10 มิ.ย. 2567)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (10 มิ.ย. 2567)

ตรวจติดตามการดำเนินงานตาม... (08 มิ.ย. 2567)

สถจ.นครพนม จัดประชุมองค์ก... (08 พ.ค. 2567)

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีก... (20 ก.พ. 2567)

หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด... (04 ธ.ค. 2566)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (27 ก.ค. 2566)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (27 ก.ค. 2566)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (27 ก.ค. 2566)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแล... (27 ก.ค. 2566)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่น... (29 มิ.ย. 2566)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เว... (30 ส.ค. 2565)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่น... (29 เม.ย. 2565)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (24 ก.พ. 2565)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (24 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณร... (23 เม.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณร... (23 เม.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประมูลราคาค่าเช่าที่ดิน หมู่1 ตำบลธา... (22 ม.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคาก... (17 ม.ค. 2567)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องอาบน้ำ - ห้... (20 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม... (15 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (07 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (12 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (11 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (29 มิ.ย. 2566)
ปรกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ... (21 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (22 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม รายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่... (22 พ.ค. 2566)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 6/2567 (04 ก.ค. 2567)  
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2567 (04 ก.ค. 2567)  
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 5/2567 (04 มิ.ย. 2567)  
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2567 (31 พ.ค. 2567)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2567 (03 พ.ค. 2567)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 4/2567 (02 พ.ค. 2567)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2567 (28 มี.ค. 2567)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 3/2567 (28 มี.ค. 2567)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2567 (08 มี.ค. 2567)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 2/2567 (01 มี.ค. 2567)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 1/2567 (07 ก.พ. 2567)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2567 (06 ก.พ. 2567)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 12/2566 (28 ธ.ค. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2566 (28 ธ.ค. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2566 (12 ธ.ค. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 11/2566 (29 พ.ย. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/2566 (03 พ.ย. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 10/2566 (03 พ.ย. 2566)
มติ ก.ท.จ.นครพนม ครั้งที่ 9/2566 (05 ต.ค. 2566)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2566 (02 ต.ค. 2566)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageResponsive image
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th