Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์

หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3251 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร... (16 ก.ค. 2564)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3233 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจหน่วย... (16 ก.ค. 2564)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3238 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์... (16 ก.ค. 2564)  
ที่ นพ 0023.5/ว 737 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "... (30 มิ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.5/ว 736 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "... (30 มิ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 2454 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในขั้นต... (01 มิ.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 650 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง กฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเคร... (27 พ.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 646 ลงวันที่่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบองค์กรปกคร... (25 พ.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 2289 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แ... (19 พ.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 619 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่องหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระ... (18 พ.ค. 2564)
ด่่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 538 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง หารือการเปิดประชุ... (30 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุุด ที่ นพ 0023.4/ว 1992 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายเวลาการดำ... (28 เม.ย. 2564)
ืที่ นพ 0023.4/ว 1914 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ก... (22 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1827 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบองค์ก... (19 เม.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 1825 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 9... (19 เม.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 469 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดแบบคำข... (09 เม.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 1531 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการที่ดินและสิ... (01 เม.ย. 2564)
ด่วนที่่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 413 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลแล... (26 มี.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 399 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก คว... (24 มี.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว 3122 ลงวันที่่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบร... (22 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
นพ 0023.1/ว 4501 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริม... (14 ต.ค. 2564)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๔๙๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรับสมัครสรรหารพนักงานส่... (14 ต.ค. 2564)  
ที่ นพ 0023.2/ว4495 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการเลื่อนเงินเดือน... (14 ต.ค. 2564)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fun... (12 ต.ค. 2564)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศราคากลางงานก่อสร้างและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ข... (08 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 4414 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ร... (08 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 4412 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ... (08 ต.ค. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๓๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบา... (07 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 4261 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่องการรักษาสิทธิในกา... (05 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 4284 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมา... (01 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4305 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง ประสานการปฏิบัติงานตรวจสอบคุ... (01 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออ... (01 ต.ค. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 4286 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านใน... (01 ต.ค. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 4171 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิ... (21 ก.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.2/ว 4170 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. ... (20 ก.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว1029 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้อ... (16 ก.ย. 2564)
ที่ นพ 0023.4/ว4116 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง เร่งรัดเทศบาลตำบลและองค์การบ... (16 ก.ย. 2564)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๐๓๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการ... (13 ก.ย. 2564)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 1004 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลใ... (10 ก.ย. 2564)
นพ 0023.1/ว 1001 ลงวันที่ 9 กันยายน 64 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้... (09 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (02 ก.ย. 2564)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (07 เม.ย. 2564)  

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (05 มี.ค. 2564)  

นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ต... (05 มี.ค. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (24 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจ... (09 ก.พ. 2564)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายรา... (16 พ.ย. 2563)

สถจ.นครพนม จัดโครงการฝึกอ... (26 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่น... (26 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (22 ต.ค. 2563)

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (19 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ด่่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว ... (06 ส.ค. 2563)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรง... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพาน... (15 พ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เม... (04 ก.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเค... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถ... (14 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ประกาศด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) องค์การบริหา... (03 มี.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) องค์การบริหา... (25 ม.ค. 2564)  
ประกวดราคาจ่างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสารภาณนิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (16 มี.ค. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธำรงประสิทธิ์ ด้วยวิธีป... (16 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.พ. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 3230 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมือง... (09 ก.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1928 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมแ... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1916 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1915 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมื... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว1917 ลว.22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมืองนครพนมแล... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1926 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1878 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (23 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1171 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (03 พ.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1117 ลว.23 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประ... (26 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1083 ลว.19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประ... (26 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1082 ลว. 19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารปร... (26 เม.ย. 2562)
สำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่้่อมสภาพและชำรุด หร... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตพลังงา... (04 เม.ย. 2562)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2564 (07 ต.ค. 2564)  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 (01 ต.ค. 2564)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2564 (15 ก.ย. 2564)  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 (03 ก.ย. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2564 (03 ก.ย. 2564)
มติ ก.อบต ครั้งที่ 7/2564 (05 ส.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2564 (30 ก.ค. 2564)
มติ ก.อบต ครั้งที่ 6/2564 (06 ก.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2564 (01 ก.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2564 (07 มิ.ย. 2564)
มติ ก.อบต ครั้งที่ 5/2564 (02 มิ.ย. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2564 (มติเฉพาะเรื่อง) (05 พ.ค. 2564)
มติ ก.อบต ครั้งที่ 4/2564 (21 เม.ย. 2564)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 (19 เม.ย. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2564 (05 เม.ย. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2564 (04 มี.ค. 2564)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 (01 มี.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2564 (02 ก.พ. 2564)
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564 (29 ม.ค. 2564)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2563 (30 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageResponsive image
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th