Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บริหารงานบุคคลเทศบาล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทะเบียบและบัตร รุ่นที่ ๒
11 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว
10 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 3513 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 78 - 87
05 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๔๘๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหหลักสูตรสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นสายงานบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา และสายงานศึกษานิเทศก์
05 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๓๔๘๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งและสายงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
05 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1062 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และสามารถนำผลที่ผ่านการรับรองนำไปใช้ขอให้มี และ/หรือ ปรับเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้ทุกวิทยฐานะ
04 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๑๐๕๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเผ่ยแพร่บทความ จำนวน ๕ เรื่อง
31 ก.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๓๔๐๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย
31 ก.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๔๐๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนันสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓)
31 ก.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1030 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2563สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th