Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ม.ค. 2565
ถึง
11 ม.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564
11 ม.ค. 2565
ถึง
11 ม.ค. 2565
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนราชการปละระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
21 ธ.ค. 2564
ถึง
21 ธ.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
20 ธ.ค. 2564
ถึง
20 ธ.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจากผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔
20 ธ.ค. 2564
ถึง
20 ธ.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔ (การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง)
19 พ.ย. 2564
ถึง
19 พ.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานครูสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
18 พ.ย. 2564
ถึง
18 พ.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสูขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔
12 พ.ย. 2564
ถึง
12 พ.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอบ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
08 พ.ย. 2564
ถึง
08 พ.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘
28 ก.ย. 2564
ถึง
28 ก.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๔สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th