Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารงานบุคคล อบต.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 เม.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1280 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2567
05 เม.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1279 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี
05 เม.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ​ที่ นพ 0023.2/ว 1289 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
03 เม.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 414 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567
28 มี.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1182 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2567
28 มี.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 394 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
27 มี.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1157 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ปี66 ไปพลางก่อน งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567)
27 มี.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ​ที่ นพ 0023.2/ว 1153 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
18 มี.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 949 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดนครพนม
18 มี.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 949 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดนครพนมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th