Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/ว 1080 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ค่าใบอนุญาตขายสุรา
06 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ.0023.5/ว 3499 ลว. 5 สค.2563 เรื่อง การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (KM e-LAAS)
05 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/ว 1037 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2563
05 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/ว1015 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2563
03 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/7635 ลว 31 กค.63 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
03 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/7637 ลว 31 กค.63 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเชาบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)
03 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ.0023.5/ว 3445 ลว.31 กค.2563 เรื่อง โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบ e-Laas ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3459 ลว 3 สค.63 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
03 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/7650 ลว. 3 สค.63 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)
03 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 3458 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยผู้ติดเชื้อไวรัสโครนา COVID-19สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th