Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 37 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การรับวสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 33 เรื่อง การขับเคลื่อนงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ตามแนวทาง "วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน"
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 32 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 142 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 36 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ส่งแผนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 174 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 172 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง 5 - 11 ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 176 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง การร่วมือทางวิชาการในการ ฝึกอบรมหลักกสูตร "โครงการอบรมผู้บริการท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษษและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามกฎหมายและแผนการศึกษาแห่งชาติ"
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 41 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลความปรัะสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของเด็กที่มีอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 177 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านเสียงตามสายเทศบาล , อบต. และหอกระจายข่าวประจำตำบล/หมู่บ้านใน 12 อำเภอจังหวัดนครพนมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th