Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ธ.ค. 2564
ถึง
24 ธ.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศ อบต.นาขมิ้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคตรงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น อบต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 ธ.ค. 2564
ถึง
21 ธ.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
17 ธ.ค. 2564
ถึง
17 ธ.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
10 พ.ย. 2564
ถึง
19 พ.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม การประกวดราคาจ้างก่อสรา้งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) เลขที่ e 01/2565 การก่อสรา้งเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสายซอยเทศบาล 6/16 บ้านปากอูน หมู่ที่ 6,7 ตำบลศรีสงคราม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,857 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 9,285
10 พ.ย. 2564
ถึง
24 พ.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านอีอูด ถึงสายตำบลนาหัวบ่อ บ้านอีอูด หมู่ที่ 3,10 ตำบลนาเดือ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร อบต.นาเดือ่ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
01 พ.ย. 2564
ถึง
01 พ.ย. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาซื้อรถบบรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบกระบะเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
25 ต.ค. 2564
ถึง
25 ต.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม การกระกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
03 มี.ค. 2564
ถึง
03 มี.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ประกาศด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จำนวน 3 โครงการ
25 ม.ค. 2564
ถึง
03 มี.ค. 2564
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์ประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง จำนวน 3 โครงการ
16 มี.ค. 2563
ถึง
23 มี.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธำรงประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - biddimgสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th