Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๗๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
22 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๒๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
22 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๔๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.นครพนม กรณี พ้นจากตำแหน่ง
21 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 2707 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
18 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว696 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
17 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว2680 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
17 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๘๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
17 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๙๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
15 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 2646 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
14 มิ.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๑๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th