Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.6/ว 917 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอเชิยร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมฯ
19 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 00023.6/ว 918 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพของ อปท.ฯ (ว 3054)
19 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 00023.6/ 919 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพของ อปท.ฯ (ว 3054)
19 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ว 921 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ฯ
19 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ว 2582 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 6746)
19 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ 8083 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 6746)
19 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ 8084 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 6746)
18 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.6/ว 899 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอความความร่วมมือปฏิบัติตามาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2567
18 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.6/ว 900 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอความความร่วมมือปฏิบัติตามาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2567
18 ก.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.6/ว 901 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 2897)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th